References

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Z
Prince Moritz of Saxony, Lucas Cranach the elder (1472-1553)
Schloss Wolfsgarten, Langen
Germany, 2009
Prince Moritz of Saxony, Lucas Cranach the elder (1472-1553)
Portrait of a joung man, Albrecht Dürer (motive 10,- DM bill)
Private collection
Portrait of a joung man, Albrecht Dürer (motive 10,- DM bill)
Private collection
Prinz Moritz von Sachsen, Lucas Cranach d. Ältere (1472-1553)

Hessische Hausstiftung
Prinz Moritz von Sachsen, Lucas Cranach d. Ältere (1472-1553)

Hessische Hausstiftung
Prinz Severin von Sachsen, Lucas Cranach d. Ältere (1472-1553)

Hessische Hausstiftung
Prinz Severin von Sachsen, Lucas Cranach d. Ältere (1472-1553)

Hessische Hausstiftung
Women with kids - view of Heidelberg, Carl-Philipp Fohr (1795-1818)
Hessische Hausstiftung
Women with kids - view of Heidelberg, Carl-Philipp Fohr (1795-1818)
Hessische Hausstiftung
previous
next
close